Úsporný energetický tarif

Příspěvek na elektřinu, plyn a příspěvek na teplo pro vytápění a ohřev vody (úsporný energetický tarif) pro rok 2022 a 2023

Příspěvek pro rok 2022

Domácnosti získají příspěvek na elektřinu v celkové výši 2000 – 3500 Kč již v zálohách od října do prosince 2022, a to automaticky prostřednictvím svého dodavatele elektřiny pro své odběrné místo. Nejsou-li stanoveny zálohové platby, pak se příspěvek přizná až ve vyúčtování. Jedná se o první část příspěvku bez ohledu na způsob a zdroj vytápění a ohřev vody. Výše příspěvku je stanovena podle distribuční sazby ke dni 23.8.2022 pro odběrné místo:

Distribuční sazba Výše jednorázového příspěvku
D01d, D02d, D25d 3 500 Kč
D26d, D35d, D45d, D56d, D57d 2 000 Kč

Kromě příspěvku bude dále odpuštěn poplatek za obnovitelné zdroje energie, který t.č. činí 599 Kč/MWh vč. DPH, a to za období říjen 2022 – prosinec 2023.

Příspěvek pro rok 2023

Druhá část příspěvku je poskytnuta v roce 2023, kde se již bude podpora více zaměřovat na druh a zdroj vytápění a ohřev vody.

  1. Příspěvek na elektřinu pro jednotlivé domácnosti (individuální smlouva přímo s dodavatelem). Výše příspěvku je stanovena podle distribuční sazby ke dni 21.12.2022 pro odběrné místo:
Distribuční sazba Výše jednorázového příspěvku
D01d 400 Kč
D02d 800 Kč
D25d 1 500 Kč
D26d, D35d, D45d, D56d, D57d 2 000 Kč

Příspěvek bude poskytnut v záloze v únoru 2023 (případně zálohách, a nejsou-li, pak až ve vyúčtování). Kromě příspěvku bude rovněž odpuštěn poplatek za obnovitelné zdroje energie, který t.č. činí 599 Kč/MWh vč. DPH.

  1. Příspěvek na plyn pro jednotlivé domácnosti (byty, RD s individuální smlouvou přímo s dodavatelem/distributorem)
Plánovaná spotřeba Výše jednorázového příspěvku
0 – 1,89 MWh 200 Kč
1,89 – 7,56 MWh 1 700 Kč
7,56 – 15 MWh 3 700 Kč
15 – 25 MWh 6 200 Kč
25 - 45 MWh 7 800 Kč

Příspěvek bude poskytnut opět v záloze v únoru 2023.

  1. Příspěvek na teplo a ohřev teplé vody pro bytové domy (únor 2/2023) 

Zde je typické, že smlouva na dodávky je uzavřena pro celý bytový dům, případně skupinu RD z důvodu centrálního (dálkového či lokálního) vytápění. Zpravidla tedy půjde o bytová družstva, společenství vlastníků či pronajímatelů (vlastníků) budov s byty.

  1.   A) Centrální vytápění a ohřev vody z lokálního zdroje v domě (plynová kotelna, elektrický kotel či jiné zařízení)

Příspěvek činí 6000 Kč/byt určený k bydlení, nikoliv k podnikání. Zákazník, tedy typicky družstvo či SVJ bude muset o příspěvek požádat, respektive do 30. listopadu 2022 předat informaci o počtu bytů distributorovi (nikoliv obchodníkovi, se kterým má uzavřenou smlouvu o dodávce!) elektřiny nebo plynu. Příspěvek pak poskytne obchodník družstvu, SVJ, pronajímateli (vlastníkovi domu) do nejbližší zálohy (únor 2023), nejsou-li stanoveny, pak do vyúčtování.

Družstvo/SVJ, jakož poskytovatel služeb, pak tento příspěvek vyúčtuje svým příjemcům (domácnostem) v rámci ročního vyúčtování s tím, že příspěvek zde bude uveden jako mimořádná záloha na služby. Příspěvek lze zohlednit již ve stanovených zálohách příjemcům služeb.

  1.   B) Centrální DÁLKOVÉ vytápění a ohřev vody

Družstvo, SVJ nebo vlastník budovy bude muset o příspěvek požádat, respektive do 30. listopadu 2022 předat informaci o počtu bytů svému dodavateli tepla! Dodavatel zohlední příspěvek do nejbližší zálohy (únor 2023) nebo do vyúčtování.

Příspěvek činí 4500 Kč/byt určený k bydlení, nikoliv k podnikání.

Družstvo/SVJ, jakož poskytovatel služeb, pak tento příspěvek vyúčtuje svým příjemcům (domácnostem) v rámci ročního vyúčtování s tím, že příspěvek zde bude uveden jako mimořádná záloha na služby. Příspěvek lze zohlednit již ve stanovených zálohách příjemcům služeb.

Způsob podání "žádosti"

Zákazník v domě s byty předá údaje o počtu bytů prostřednictvím elektronického systému pro předávání požadovaných údajů provozovaného provozovatelem distribuční soustavy, pokud provozovatel distribuční soustavy takový elektronický systém provozuje a současně o předání údajů touto formou uveřejní informaci na jeho internetových stránkách. Pokud provozovatel distribuční soustavy neprovozuje elektronický systém pro předání požadovaných údajů, předává zákazník v domě s byty údaje prostřednictvím datové schránky provozovatele distribuční soustavy nebo na elektronický kontakt, který pro účel předávání údajů provozovatel distribuční soustavy zřídí a uveřejní na jeho internetových stránkách, jinak v listinné podobě doručené provozovateli distribuční soustavy na adresu jeho sídla nebo adresu pro doručování uveřejněnou na jeho internetových stránkách. V případě předávání údajů na elektronický kontakt provozovatele distribuční soustavy musí být datová zpráva podepsaná uznávaným elektronickým podpisem nebo obsahovat elektronický dokument, který zachycuje věrný a čitelný obraz listiny opatřené vlastnoručním podpisem. K údajům předaným jiným způsobem se nepřihlíží.

zdroj: Energetická podpora (energiezamene.cz), nařízení vlády č. nařízení vlády č. 232/2022 Sb., č. 262/2022 Sb., č. 263/2022 Sb. vč. příloh

Další aktuality

phonecrossmenu