10 důvodů, proč třídit odpad

Existuje hned několik důvodů, proč třídit odpad. Správné třídění má totiž význam nejen ekologický, ale také ekonomický. Mezi nejdůležitější argumenty, proč třídit odpad, bezesporu patří:

 1. zákonná povinnost (§ 12 zákona č. 185/2001 Sb.),
 2. zlepšení životního prostředí,
 3. šetření přírodních zdrojů surovin a energie,
 4. snížení zdravotního rizika expozicí nebezpečných látek,
 5. opětovné použití odpadových materiálů,
 6. zmenšení množství odpadů na skládkách,
 7. šetření lesů a zlepšení čerstvého vzduchu,
 8. finanční úspora za odvoz odpadu,
 9. podpora recyklované výroby,
 10. občanská zodpovědnost.

Zde jsou základní zásady toho, co NEPATŘÍ do směsného komunálního odpadu:

1.Plasty: Plastové lahve, kelímky, obaly, sáčky a fólie se třídí samostatně do nádob určených pro plasty.

2.Papír a karton: Papír, noviny, časopisy, krabice od potravin a další kartonový odpad se třídí do nádob na papír a karton.

3.Sklo: Skleněné láhve a sklenice se třídí podle barvy skla (bílé, hnědé, zelené) do odpovídajících kontejnerů na sklo.

4.Biologicky rozložitelný odpad: Zbytky potravin, zahrádkářský odpad a podobné materiály se umísťují do kompostovací nádoby nebo kompostovacího hromady.

5.Elektronický odpad (e-odpad): Staré elektronické zařízení, baterie a další elektronické komponenty se odevzdávají na sběrných místech pro e-odpad.

Například na adrese: Smetanova 4588/91, Jablonec nad Nisou

6.Nebezpečný odpad: Chemikálie, barvy, léky a další nebezpečné látky by měly být odevzdány na sběrných místech pro nebezpečný odpad.

7.Textil: Staré oblečení, látka a textilní materiály se třídí do nádob určených pro textil.

8.Nápojové kartony: Kartony od mléka, džusu a dalších nápojů se třídí do kontejnerů pro nápojové kartony.

Zajímavé odkazy :

Město Jablonec nad Nisou - Jablonečané loni vytřídili 4848 tun odpadu

Město Jablonec nad Nisou - kam odpad odevzdat

Město Jablonec nad Nisou - druhy odpadu

Město Liberec - leták k třídění odpadu

Město Liberec - lividace odpadů - FCC Liberec

Naučte se třídit odpad !

Únik plynu představuje vážné nebezpečí pro lidi a majetek. Je důležité umět rozpoznat příznaky úniku plynu a vědět, jak se v takové situaci správně zachovat.

Při úniku plynu je nutné řídit se bezpečnostními postupy a provést následující opatření:

 1. Zachovat klid a zabránit jakémukoli zdroji zapálení, jako jsou otevřené plameny, jiskry, elektrická zařízení a hořlavé materiály.
 2. Neprovádět žádné činnosti, které by mohly vyvolat jiskru, včetně zapnutí nebo vypnutí elektrických přístrojů a světel.
 3. Okamžitě zajistit dostatečné větrání prostoru otevřením oken a dveří. To umožní odvětrání plynu a snížení jeho koncentrace na bezpečnou úroveň. V případě znalosti umístění a přístupu k hlavnímu plynovému ventilu je vhodné jej uzavřít.
 4. V blízkosti místa úniku plynu se nedotýkat mobilních telefonů ani jiných elektronických zařízení, která by mohla vyvolat jiskru.
 5. Bezodkladně opustit postižený prostor, pokud se v něm cítíte nepohodlně nebo pokud existuje podezření na významný únik plynu. Je nutné se vyvarovat otevřeného ohně a činností, které by mohly vyvolat jiskru, jak uvnitř budovy, tak v jejím okolí.
 6. Po dosažení bezpečné vzdálenosti od místa úniku plynu, kontaktovat místní hasičskou jednotku, správce nemovitosti, nebo plynárenskou společnost a okamžitě je informovat o situaci. Je důležité poslouchat a dodržovat pokyny odborníků. Bez povolení odborného personálu se nedoporučuje se vrátit do ohrožené oblasti.

V případě úniku plynu je klíčové dodržovat bezpečnostní postupy a kontaktovat odborné instituce, které mají potřebné znalosti a prostředky k řešení této situace.

Vážení klienti,

dovolujeme si Vám oznámit, že v období od 21.12.2022 do 30.12.2022 bude kancelář z důvodu dovolené uzavřena.

V případě havarijních stavů vody, plynu, elektra a kanalizace jsem Vám k dispozici na telefonním čísle +420 725 800 624.

Děkuji Vám za pochopení.

S úctou Jiří a Veronika Kerhartovi.

Příspěvek na elektřinu, plyn a příspěvek na teplo pro vytápění a ohřev vody (úsporný energetický tarif) pro rok 2022 a 2023

Příspěvek pro rok 2022

Domácnosti získají příspěvek na elektřinu v celkové výši 2000 – 3500 Kč již v zálohách od října do prosince 2022, a to automaticky prostřednictvím svého dodavatele elektřiny pro své odběrné místo. Nejsou-li stanoveny zálohové platby, pak se příspěvek přizná až ve vyúčtování. Jedná se o první část příspěvku bez ohledu na způsob a zdroj vytápění a ohřev vody. Výše příspěvku je stanovena podle distribuční sazby ke dni 23.8.2022 pro odběrné místo:

Distribuční sazba Výše jednorázového příspěvku
D01d, D02d, D25d 3 500 Kč
D26d, D35d, D45d, D56d, D57d 2 000 Kč

Kromě příspěvku bude dále odpuštěn poplatek za obnovitelné zdroje energie, který t.č. činí 599 Kč/MWh vč. DPH, a to za období říjen 2022 – prosinec 2023.

Příspěvek pro rok 2023

Druhá část příspěvku je poskytnuta v roce 2023, kde se již bude podpora více zaměřovat na druh a zdroj vytápění a ohřev vody.

 1. Příspěvek na elektřinu pro jednotlivé domácnosti (individuální smlouva přímo s dodavatelem). Výše příspěvku je stanovena podle distribuční sazby ke dni 21.12.2022 pro odběrné místo:
Distribuční sazba Výše jednorázového příspěvku
D01d 400 Kč
D02d 800 Kč
D25d 1 500 Kč
D26d, D35d, D45d, D56d, D57d 2 000 Kč

Příspěvek bude poskytnut v záloze v únoru 2023 (případně zálohách, a nejsou-li, pak až ve vyúčtování). Kromě příspěvku bude rovněž odpuštěn poplatek za obnovitelné zdroje energie, který t.č. činí 599 Kč/MWh vč. DPH.

 1. Příspěvek na plyn pro jednotlivé domácnosti (byty, RD s individuální smlouvou přímo s dodavatelem/distributorem)
Plánovaná spotřeba Výše jednorázového příspěvku
0 – 1,89 MWh 200 Kč
1,89 – 7,56 MWh 1 700 Kč
7,56 – 15 MWh 3 700 Kč
15 – 25 MWh 6 200 Kč
25 - 45 MWh 7 800 Kč

Příspěvek bude poskytnut opět v záloze v únoru 2023.

 1. Příspěvek na teplo a ohřev teplé vody pro bytové domy (únor 2/2023) 

Zde je typické, že smlouva na dodávky je uzavřena pro celý bytový dům, případně skupinu RD z důvodu centrálního (dálkového či lokálního) vytápění. Zpravidla tedy půjde o bytová družstva, společenství vlastníků či pronajímatelů (vlastníků) budov s byty.

 1.   A) Centrální vytápění a ohřev vody z lokálního zdroje v domě (plynová kotelna, elektrický kotel či jiné zařízení)

Příspěvek činí 6000 Kč/byt určený k bydlení, nikoliv k podnikání. Zákazník, tedy typicky družstvo či SVJ bude muset o příspěvek požádat, respektive do 30. listopadu 2022 předat informaci o počtu bytů distributorovi (nikoliv obchodníkovi, se kterým má uzavřenou smlouvu o dodávce!) elektřiny nebo plynu. Příspěvek pak poskytne obchodník družstvu, SVJ, pronajímateli (vlastníkovi domu) do nejbližší zálohy (únor 2023), nejsou-li stanoveny, pak do vyúčtování.

Družstvo/SVJ, jakož poskytovatel služeb, pak tento příspěvek vyúčtuje svým příjemcům (domácnostem) v rámci ročního vyúčtování s tím, že příspěvek zde bude uveden jako mimořádná záloha na služby. Příspěvek lze zohlednit již ve stanovených zálohách příjemcům služeb.

 1.   B) Centrální DÁLKOVÉ vytápění a ohřev vody

Družstvo, SVJ nebo vlastník budovy bude muset o příspěvek požádat, respektive do 30. listopadu 2022 předat informaci o počtu bytů svému dodavateli tepla! Dodavatel zohlední příspěvek do nejbližší zálohy (únor 2023) nebo do vyúčtování.

Příspěvek činí 4500 Kč/byt určený k bydlení, nikoliv k podnikání.

Družstvo/SVJ, jakož poskytovatel služeb, pak tento příspěvek vyúčtuje svým příjemcům (domácnostem) v rámci ročního vyúčtování s tím, že příspěvek zde bude uveden jako mimořádná záloha na služby. Příspěvek lze zohlednit již ve stanovených zálohách příjemcům služeb.

Způsob podání "žádosti"

Zákazník v domě s byty předá údaje o počtu bytů prostřednictvím elektronického systému pro předávání požadovaných údajů provozovaného provozovatelem distribuční soustavy, pokud provozovatel distribuční soustavy takový elektronický systém provozuje a současně o předání údajů touto formou uveřejní informaci na jeho internetových stránkách. Pokud provozovatel distribuční soustavy neprovozuje elektronický systém pro předání požadovaných údajů, předává zákazník v domě s byty údaje prostřednictvím datové schránky provozovatele distribuční soustavy nebo na elektronický kontakt, který pro účel předávání údajů provozovatel distribuční soustavy zřídí a uveřejní na jeho internetových stránkách, jinak v listinné podobě doručené provozovateli distribuční soustavy na adresu jeho sídla nebo adresu pro doručování uveřejněnou na jeho internetových stránkách. V případě předávání údajů na elektronický kontakt provozovatele distribuční soustavy musí být datová zpráva podepsaná uznávaným elektronickým podpisem nebo obsahovat elektronický dokument, který zachycuje věrný a čitelný obraz listiny opatřené vlastnoručním podpisem. K údajům předaným jiným způsobem se nepřihlíží.

zdroj: Energetická podpora (energiezamene.cz), nařízení vlády č. nařízení vlády č. 232/2022 Sb., č. 262/2022 Sb., č. 263/2022 Sb. vč. příloh

Vážení klienti, v odkazech níže se dočtete podrobnosti o zdražování dodávky tepla a teplé vody.

Průvodní dopis k Oznámení o navýšení cen od 1.9.2022

Oznámení o navýšení cen od 1.9.2022

Cenový výměr 2022 - od 1.9.2022

 

Vážení vlastníci.

V odkazech níže naleznete potřebné informace o nové vyhlášce města Jablonec nad Nisou o likvidaci a účtování komunálního odpadu pro rok 2022.

Informační leták

https://www.mestojablonec.cz/cs/zivotni-prostredi/odpady/odpady-pro-obcany/novy-system-poplatku-za-odpad/

 

Vážení zákazníci,

vstup do naší nové kanceláře najdete hlavním vstupem do objektu z ulice Korejská 1207/31, v Jablonci nad Nisou. U dveří po levé straně naleznete zvonek označený nápisem META-services s.r.o..

V případě potřeby jsme k dispozici na telefonních číslech:

 

 

 

S přáním krásných zimních dnů Veronika a Jiří Kerhartovi.

Zákon č. 191/2020 Sb. ve změní pozdějších předpisů, nazývaný LEX Covid, vstoupil v účinnost 24.4.2020. Důvodem pro jeho přijetí byla nutnost pomoci řešit řadu situací, souvisejících s mimořádnými opatřeními proti koronaviru. Díky němu mohla SVJ a bytová družstva pokračovat ve své činnosti i v těchto ztížených podmínkách. Novelizace LEX Covid, která je platná od 1.1.2021 přináší změny, na které je nutné upozornit. O rozhovor jsme požádali Mgr. Vojtěcha Opočenského, právníka portálu svjpravnik.cz.

Můžete nejprve shrnout, jaká ustanovení zákona Zákon 191/2020 Sb, označovaný jako LEX Covid, byla pro zachování činnosti výborů SVJ a družstev nejdůležitější?

Opatření proti koronaviru znemožnilo konání shromáždění, což byl pro řadu SVJ a družstev problém. Díky zákonu LEX Covid mohla využívat hlasování per rollam i ta SVJ a družstva, která jej neměla zahrnutá ve stanovách. Tuto možnost, jak uskutečnit hlasování mimo shromáždění, považuji za velmi důležitou.  Díky ní mohla společenství a družstva v době pandemie nadále fungovat a nemusela odkládat rozhodování.

Kromě per rollam LEX Covid umožnil prodloužení funkčního období pro členy výboru nebo představenstva bez nutnosti jeho odhlasování.  K tomu doplním jednu praktickou poznámku. Z některých dotazů statutárních zástupů vyplývala domněnka, že členové výboru, kterým již vypršel mandát, pozbývají pravomoc rozhodování a výkonu funkce. Rozhodující je ovšem zápis v rejstříku. Dokud zde nejsou zapsáni noví statutární zástupci, případně ustanoven opatrovník právnické osobě, zůstávají pravomoci stávajícím členům, a to bez ohledu na skončené funkční období.

Je LEX Covid dostatečně využíván? Případně s jakými dotazy se na vás na portálu svjpravnik.cz statutáři v jeho souvislosti nejčastěji obraceli?

Nejčastěji se jedná o praktické dotazy, jak by mělo probíhat hlasování, jak seznámit členy s podklady, zda je platný sken hlasovacího lístku zaslaný mailem, či je nezbytný originál. Pokud určí stanovy písemnou formu hlasování, lze považovat zaslaný elektronický sken podepsaného hlasovacího lístku z adresy vlastníka vedené v evidenci statutárního orgánu za platný.

Dotazy se týkaly také vyplácení přeplatků v ročním vyúčtování. Někteří správci a rozúčtovací společnosti využily možnosti posunu termínu vyúčtování služeb, jiní předávali vyúčtování v obvyklém režimu, což mohlo vyvolat nejasnosti ohledně termínu.

Jakou změnu přináší novelizace zákona LEX Covid?

Novelizace nadále umožňuje, a to až do termínu 30.6.2021, využívat hlasování per rollam i v případech, že není tato možnost uvedena ve stanovách.  Lze předpokládat, že je to ze strany zákonodárce poslední prodloužení, proto doporučujeme výborům a představenstvům družstev, aby tento čas využili ke změně stanov ve smyslu doplnění možnosti hlasování per rollam. Také tuto změnu stanov mohou nyní udělat v rámci ustanovení LEX Covid právě formou per rollam.

Byla novelizace nezbytná? Z laického náhledu budí dojem, že vypuštění některých ustanovení situaci výkon funkce statutára bude spíše opět komplikovat…

Podle našich zkušeností bylo prodloužení platnosti LEX Covid a jeho novelizace nezbytná. Pokud by účinnost zákona skončila k 31.12.2020, společenství by následujících týdnech a měsících složitě přijímala další usnesení.  Mám na mysli především možnost hlasování mimo shromáždění, které stále ještě některá SVJ nemají ve stanovách.

Usnesení, která byla v rámci novelizace vypuštěna, provázely vzhledem k nejednotnému výkladu spíše komplikace. Mám na mysli ta ustanovení, která byla podmíněna účinností opatření, snižujícími dopad koronaviru. Příkladem může být automatické prodloužení mandátu výboru po dobu platnosti opatření. Nebylo však možné s jistotou říci, ke kterým přijatým opatřením se možnost prodloužení mandátu vztahuje a zda je tedy toto opatření ještě v platnosti. Na dotazy proto nyní doporučujeme využít per rollam a členy výboru nebo představenstva převolit.

Podle vaší praxe – lze očekávat v souvislosti s novelizací LEX Covid ze strany SVJ nějaká nepochopení či pochybení?

Myslím, že snad ne. Novelizace explicitně říká, že se prodlužuje pouze jedna věc, a to možnost využití hlasování per rollam. Je to jednoznačné a srozumitelné.

Zdroj : https://okolobytu.cz/clanky

phonecrossmenu