Zákon č. 191/2020 Sb. ve změní pozdějších předpisů, nazývaný LEX Covid, vstoupil v účinnost 24.4.2020. Důvodem pro jeho přijetí byla nutnost pomoci řešit řadu situací, souvisejících s mimořádnými opatřeními proti koronaviru. Díky němu mohla SVJ a bytová družstva pokračovat ve své činnosti i v těchto ztížených podmínkách. Novelizace LEX Covid, která je platná od 1.1.2021 přináší změny, na které je nutné upozornit. O rozhovor jsme požádali Mgr. Vojtěcha Opočenského, právníka portálu svjpravnik.cz.

Můžete nejprve shrnout, jaká ustanovení zákona Zákon 191/2020 Sb, označovaný jako LEX Covid, byla pro zachování činnosti výborů SVJ a družstev nejdůležitější?

Opatření proti koronaviru znemožnilo konání shromáždění, což byl pro řadu SVJ a družstev problém. Díky zákonu LEX Covid mohla využívat hlasování per rollam i ta SVJ a družstva, která jej neměla zahrnutá ve stanovách. Tuto možnost, jak uskutečnit hlasování mimo shromáždění, považuji za velmi důležitou.  Díky ní mohla společenství a družstva v době pandemie nadále fungovat a nemusela odkládat rozhodování.

Kromě per rollam LEX Covid umožnil prodloužení funkčního období pro členy výboru nebo představenstva bez nutnosti jeho odhlasování.  K tomu doplním jednu praktickou poznámku. Z některých dotazů statutárních zástupů vyplývala domněnka, že členové výboru, kterým již vypršel mandát, pozbývají pravomoc rozhodování a výkonu funkce. Rozhodující je ovšem zápis v rejstříku. Dokud zde nejsou zapsáni noví statutární zástupci, případně ustanoven opatrovník právnické osobě, zůstávají pravomoci stávajícím členům, a to bez ohledu na skončené funkční období.

Je LEX Covid dostatečně využíván? Případně s jakými dotazy se na vás na portálu svjpravnik.cz statutáři v jeho souvislosti nejčastěji obraceli?

Nejčastěji se jedná o praktické dotazy, jak by mělo probíhat hlasování, jak seznámit členy s podklady, zda je platný sken hlasovacího lístku zaslaný mailem, či je nezbytný originál. Pokud určí stanovy písemnou formu hlasování, lze považovat zaslaný elektronický sken podepsaného hlasovacího lístku z adresy vlastníka vedené v evidenci statutárního orgánu za platný.

Dotazy se týkaly také vyplácení přeplatků v ročním vyúčtování. Někteří správci a rozúčtovací společnosti využily možnosti posunu termínu vyúčtování služeb, jiní předávali vyúčtování v obvyklém režimu, což mohlo vyvolat nejasnosti ohledně termínu.

Jakou změnu přináší novelizace zákona LEX Covid?

Novelizace nadále umožňuje, a to až do termínu 30.6.2021, využívat hlasování per rollam i v případech, že není tato možnost uvedena ve stanovách.  Lze předpokládat, že je to ze strany zákonodárce poslední prodloužení, proto doporučujeme výborům a představenstvům družstev, aby tento čas využili ke změně stanov ve smyslu doplnění možnosti hlasování per rollam. Také tuto změnu stanov mohou nyní udělat v rámci ustanovení LEX Covid právě formou per rollam.

Byla novelizace nezbytná? Z laického náhledu budí dojem, že vypuštění některých ustanovení situaci výkon funkce statutára bude spíše opět komplikovat…

Podle našich zkušeností bylo prodloužení platnosti LEX Covid a jeho novelizace nezbytná. Pokud by účinnost zákona skončila k 31.12.2020, společenství by následujících týdnech a měsících složitě přijímala další usnesení.  Mám na mysli především možnost hlasování mimo shromáždění, které stále ještě některá SVJ nemají ve stanovách.

Usnesení, která byla v rámci novelizace vypuštěna, provázely vzhledem k nejednotnému výkladu spíše komplikace. Mám na mysli ta ustanovení, která byla podmíněna účinností opatření, snižujícími dopad koronaviru. Příkladem může být automatické prodloužení mandátu výboru po dobu platnosti opatření. Nebylo však možné s jistotou říci, ke kterým přijatým opatřením se možnost prodloužení mandátu vztahuje a zda je tedy toto opatření ještě v platnosti. Na dotazy proto nyní doporučujeme využít per rollam a členy výboru nebo představenstva převolit.

Podle vaší praxe – lze očekávat v souvislosti s novelizací LEX Covid ze strany SVJ nějaká nepochopení či pochybení?

Myslím, že snad ne. Novelizace explicitně říká, že se prodlužuje pouze jedna věc, a to možnost využití hlasování per rollam. Je to jednoznačné a srozumitelné.

Zdroj : https://okolobytu.cz/clanky

phonecrossmenu